Konkurs za imenovanje selektora nacionalnih selekcija

Ragbi savez Bosne i Hercegovine raspisuje konkurs za imenovanje:

  1. Selektor/trener nacionalne muške selekcije u ragbiju 7s
  2. Selektor/trener nacionalne ženske selekcije u ragbiju 7s
  3. Selektor/trener nacionalne juniorske U18 selekcije

 

Kandidati treba da ispunjavaju slijedeće uslove:

a. opšti uslovi:

  • uvjerenje o državljanstvu,
  • uvjerenje o stalnom prebivalištu-CIPS,
  • uvjerenje o nekažnjavanju,

 

b. posebni uslovi

-da posjeduje odgovarajuću licencu IRB-World Rugby

  • za poziciju selektora kandidati treba da posjeduju jednu od odgovarajućih licenci (IRB ili World Rugby min. Level I Introducing Rugby),
  • za poziciju selektora poželjno je da kandidati posjeduju i druge licence (World Rugby Laws of the Game i World Rugby Strength & Conditioning),
  • za poziciju selektora poželjno da kandidati posjeduju World Rugby Passport,

-uvjerenje od kluba da ima najmanje dvije godine trenerskog iskustva/staža u radu sa klubskim selekcijama.

-diploma o završenoj stručnoj spremi (SSS, VŠS, VSS), kopija,

-lična i sportska biografija sa adresom i kontakt telefonom,

-kandidati u prijavi trebaju naznačiti za koju od selekcija se kandiduje i za koju poziciju, te da dostavi trogodišnji razvojni plan i program rada selekcije za koju se kandiduje.

-kandidat je u obavezi da šalje tromjesečne izvještaje UO RgS BiH o radu selekcije.

 

Kanditati se biraju na period od tri godine u svojstvu volontera.

 

Prijave potrebno dostaviti lično ili poštom na sljededu adresu:

RAGBI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE

72000 Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka I, br.5 (PP. 46)

Telefax: 032/242-379

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oficijelnoj web stranici Saveza, www.rugby.ba

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.